GwiezdnyBizon
Home Twitter Ask Facebook Pytanka

Właśnie w tym momencie siedzę na komisariacie

Wkurwiają mnie niektórzy ludzie. Nie chodzi nawet o fałsz ale o czystą, ludzką głupotę którą emanują w sposób niebanalny.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter